hucel_core 0.3.4 copy "hucel_core: ^0.3.4" to clipboard
hucel_core: ^0.3.4 copied to clipboard

This My Best Core Components and Uniq Code variants And Usefull Widgets

Hucel_Core #

mail address : hucelsoft@gmail.com #

youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4GTOIiDWEe6jIuXlqSIhQg #

Github : https://github.com/HalilUcel14 #

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/halilucel/ #

Text Theme Mod #

Ne İşe Yarar: Context içerisinden doğrudan TextTheme.Headline1 gibi uzantıları ele alabilirsiniz.

 Text(
    'Tested',
    style: context.headLine1,
    );

Error SnackBar #

Ne İşe Yarar: Ekranda Error göstermek istediğiniz bilgi ve metinleri hoş bir imaj ile gösterir.

  @override
 ElevatedButtonWithStadiumBorder(
   child: Text(
    _loginConstant.signInButton,
    style: TextStyle(
     fontSize: constraints.maxHeight * 0.05,
    ),
   ),
   onPressed: () => context.snackbar(errorList: [
    'bu bir test mesajıdır ...................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa',
    'bu bir test mesajıdır ...................',
    'bu bir test mesajıdır ...................',
    'bu bir test mesajıdır ...................',
   ]), //viewModel.buttonPressed,
   fixedSize: Size(
    constraints.maxWidth * 0.3,
    constraints.maxHeight * 0.13,
   ),
  );

FireStore Get Download Url #

Ne İşe Yarar: Fire Store üzerine attığınız dosyaların indirme url linklerini getirir.

  @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return ExpandedContainer(
   child: FutureBuilder(
    // 
    future: FirestoreGetDownloadUrl().get(imgUrl),
    //
    builder: (context, AsyncSnapshot snapshot) {
     return myStreamBuilderHelper(
      // My Future or Stream Helper
      snapshot: snapshot,
      connectionDone: Image.network(snapshot.data.toString()),
     );
    },
   ),
  );
 }

IThemeManager #

Ne İşe Yarar: Tema Yönetimi için İnterface'dir. Provider ile Theme Yönetiminde kullanılması için yazıldı.

  import 'package:flutter/material.dart';

  abstract class IThemeManager {
   late ThemeData currentTheme;
   late ThemeEnum currentThemeEnum;

   void changeTheme(ThemeEnum themes);
  }

  enum ThemeEnum { LIGHT, DARK }

Stream Builder Helper #

Ne İşe Yarar: Stream Builder için Expand içerisinde Yerini Rahat bulabilmesini sağlama ve helper ile Gelen datayı daha iyi yönetme için kolaylık sağlar

  Widget build(BuildContext context) {
  ///
  return MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   home: ExpandedStreamBuilder(
    stream: Stream.fromFuture(Future.delayed(Duration(seconds: 3))),
    builder: (context, AsyncSnapshot snapshot) {
     return myStreamBuilderHelper( // My code
      snapshot: snapshot,
      // Connection is State
      hasError: Text("Your Error State on Widget"),
      connectionActive: Text("Your Active Widget"),
      connectionWaiting: Text("Your Waiting Widget"),
      connectionDone: Text("Your Done Widget"),
      connectionNone: Text("Your None Widget"),
     );
    },
   ),
  );
 }

Firebase Helper #

Ne İşe Yarar: Firebase Auth Code Kullanım.

  try {
   await FirebaseEmailPassAuthHelper().signIn(
    context,
    email: _appController.emailController.text.trim(),
    password: _appController.passwordController.text.trim(),
   );

   _isLogged(false);
  } on FirebaseAuthException {
   _isLogged(true);
   throw Exception("Firebase Hata");
  }

Show Snackbar Utils #

Ne İşe Yarar: Alt Pencere olarak uygulamada mesaj gösterir.

return Scaffold(
   body: Column(
    children: const [
     AppUtils.snackBarShow(context,
     text: "Email ile Girişte Hata Oluştu ${e.message}");
    ],
   ),
  );

Random Color Container Widget #

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

return Scaffold(
   body: Column(
    children: const [
     Expanded(flex: 5, child: RandomColorContainer()),
     Expanded(flex: 3, child: RandomColorContainer()),
     Expanded(flex: 2, child: RandomColorContainer()),
    ],
   ),
  );

Base View Widget #

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

import 'package:flutter/material.dart';

import '../../core/baseview/base_view.dart';
import '../viewmodel/onboard_viewmodel.dart';

class OnBoardView extends StatelessWidget {
 const OnBoardView({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return BaseView<OnBoardViewModel>(
   viewModel: OnBoardViewModel(),
   onModelReady: (model) {
    model.setContext(context);
   },
   onPageBuilder: (BuildContext context,OnBoardViewModel value) => Scaffold(),
  );
 }
}

Base View Model Widget #

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:mobx/mobx.dart';

import '../../core/baseviewmodel/base_view_model.dart';
part 'onboard_viewmodel.g.dart';

class OnBoardViewModel = _OnBoardViewModelBase with _$OnBoardViewModel;

abstract class _OnBoardViewModelBase with Store, BaseViewModel {
 @override
 void setContext(BuildContext context) => this.context = context;
 @override
 void init() {}
}

Dynamic Text Widget in FittedBox #

Ne İşe Yarar: Dinamik olarak boyutlanır ve belirli bir sınır içerisinde şekillenir.

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return DynamicText(
   text: "Hello",
   fontSize: 0.05,
   colors: Colors.black,
  );
 }
}

Dikey veya Yatay Oranlı Dinamik Sizedbox #

Ne İşe Yarar: 0 ile 1 arasında verilecek yüzdesel oran ile Ekran içerisinde alan kaplayacak bir widget oluşturmanızı sağlar

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Text("Hello"),
     SpaceSizedHeightBox(0.2), // %20 oranlı yüksek widget
     Text("Hello"),
   ]
  );
 }
}

Rastgele Color Değerleri #

Ne İşe Yarar: 17 Renk Paleti arasında rastgele bir Renk getirir.

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Text("Hello",
     style: TextStyle(color: context.randomColor),
     ),
   ]
  );
 }
}

Rastgele Resim (İnternetten) #

Ne İşe Yarar: Random image sitesi api ile rastgele resim getirir. Ölçüleri (300x200)

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Image.network("".randomImage),
   ]
  );
 }
}