imou_plugin 0.0.1 copy "imou_plugin: ^0.0.1" to clipboard
imou_plugin: ^0.0.1 copied to clipboard

A plugin to show imou camera view in flutter app

Hướng dẫn sử dụng sdk imou

Import #

Build aar và test chức năng camera #

 • Để sử dụng sdk imou, do sdk là file aar và phía imou không đưa lên maven nên không thể hỗ trợ import như bình thường
 • Do đó, cần import 2 cách như sau:
 • Cách 1: Import để test sdk và build ra file apk/aar
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 imou_plugin: 
  git:
   url: https://github.com/thanhdang198/imou_flutter
   # ref: build
   ref: release

Chuyển ref: release để có thể chạy & test SDK

Test Camera view & build aar release #

Hướng dẫn chạy, test và build app đẩy lên store trong trường hợp này: Mở lần lượt các folder như bên dưới B1. Mở folder android B2. Mở file build.gradle B3. Góc trên bên phải, nhấn vào open for editing in android studio như ảnh img.png

Sau khi có cửa sổ android studio mới mở lên, bạn có thể chạy được project như sau:

img_1.png

Build các chức năng khác không liên quan đến camera #

 • Sửa ref: release thành ref: build như hình và chạy project bình thường. Khi cần build aar để đẩy lên store, chuyển lại thành release như trên
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 imou_plugin: 
  git:
   url: https://github.com/thanhdang198/imou_flutter
   ref: build
#   ref: release

Do hạn chế dung lượng của file aar quá lớn nên mình không thể hỗ trợ đưa lên các site free được. #