splash_error library Null safety

Classes

SplashError