i_splash_view_model library Null safety

Classes

ISplashViewModel

Enums

SplashViewState