i_splash_repository library Null safety

Classes

ISplashRepository