eggnstone_google_crashlytics 3.7.0 copy "eggnstone_google_crashlytics: ^3.7.0" to clipboard
eggnstone_google_crashlytics: ^3.7.0 copied to clipboard

A wrapper for Google Crashlytics. Allows to report via Firebase.

Stable versions of eggnstone_google_crashlytics

VersionMin Dart SDKUploadedDocumentationArchive
3.7.0Null safety3.05 months agoGo to the documentation of eggnstone_google_crashlytics 3.7.0Download eggnstone_google_crashlytics 3.7.0 archive
3.6.3Null safety2.1212 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.6.3 archive
3.5.0Null safety2.1216 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.5.0 archive
3.4.4Null safety2.1220 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.4.4 archive
3.4.3Null safety2.1221 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.4.3 archive
3.4.2Null safety2.1221 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.4.2 archive
3.4.1Null safety2.1221 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.4.1 archive
3.4.0Null safety2.1221 months agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.4.0 archive
3.3.1Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.3.1 archive
3.2.2Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.2.2 archive
3.2.1Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.2.1 archive
3.1.0Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.1.0 archive
3.0.0Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 3.0.0 archive
2.0.0Null safety2.122 years agoGo to the documentation of eggnstone_google_crashlytics 2.0.0Download eggnstone_google_crashlytics 2.0.0 archive
1.1.0Null safety2.122 years agoGo to the documentation of eggnstone_google_crashlytics 1.1.0Download eggnstone_google_crashlytics 1.1.0 archive
1.0.0Null safety2.12(dev)2 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 1.0.0 archive
0.4.1Null safety2.12(dev)2 years agoGo to the documentation of eggnstone_google_crashlytics 0.4.1Download eggnstone_google_crashlytics 0.4.1 archive
0.4.0Null safety2.12(dev)2 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.4.0 archive
0.3.62.72 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.3.6 archive
0.3.52.73 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.3.5 archive
0.3.22.73 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.3.2 archive
0.0.22.83 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.0.2 archive
0.0.12.73 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.0.1 archive

Prerelease versions of eggnstone_google_crashlytics

VersionMin Dart SDKUploadedDocumentationArchive
2.0.0-pre3Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 2.0.0-pre3 archive
2.0.0-pre0Null safety2.122 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 2.0.0-pre0 archive
0.4.0-nullsafety.0Null safety2.12(beta)3 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.4.0-nullsafety.0 archive
0.1.0-nullsafety.0Null safety2.12(dev)3 years agoDownload eggnstone_google_crashlytics 0.1.0-nullsafety.0 archive