dvhcvn 2.0.20221001 icon indicating copy to clipboard operation
dvhcvn: ^2.0.20221001 copied to clipboard

Three tiers of Vietnam's administrative units (last update: 01/10/2022)

Các đơn vị hành chính Việt Nam #

Dữ liệu được cập nhật từ daohoangson/dvhcvn.

Ví dụ sử dụng #

Dart #

import 'package:dvhcvn/dvhcvn.dart' as dvhcvn;

// ...

final haNoi = dvhcvn.findLevel1ById('01');
final baDinh = haNoi.findLevel2ById('001');
final phucXa = baDinh.findLevel3ById('00001');

print(phucXa); // Thành phố Hà Nội > Quận Ba Đình > Phường Phúc Xá

Flutter #

https://github.com/daohoangson/flutter-dvhcvn

API #

const level1s #

Đây là List chứa tất cả các đơn vị hành chính cấp 1 (thành phố trực thuộc Trung ương / tỉnh).

findLevel1ById(String) #

Tìm đơn vị hành chính cấp 1 theo ID.

findLevel1ByName(String) #

Tìm đơn vị hành chính cấp 1 theo tên.

class Level1, Level2, Level3 #

Mỗi class này tương ứng với một cấp đơn vị hành chính. Fields:

  • String id
  • String name
  • Type type

Level2Level3 có thêm field parent.

Level1, Level2 có thêm field children và methods findLevelXById, findLevelXByName.

19
likes
140
pub points
67%
popularity

Publisher

verified publisher icondaohoangson.com

Three tiers of Vietnam's administrative units (last update: 01/10/2022)

Repository (GitHub)

Documentation

API reference

License

Icon for licenses.MIT (LICENSE)

More

Packages that depend on dvhcvn