dfapi_auth 0.1.6
dfapi_auth: ^0.1.6 copied to clipboard

Flutter Android iOS

DfApi Authetication

DfApi Authentication #

dfapi_auth, kullanıcının dfapi ile kimlik doğrulamasını sağlayan flutter paketidir.

Kullanım #

Paketi sorunsuz kullanabilmek için öncelikle android ve ios için ayarlamaların yapılması gereklidir. Android için: Projede; ./android/app/build.gradle dosyasında aşağıdaki gibi appAuthRedirectScheme eklemesi yapılması gereklidir.

...
android {
  ...
  defaultConfig {
    ...
    manifestPlaceholders = [
        'appAuthRedirectScheme': 'dfapi.<ekip_adı>.<uygulama_adı>'
    ]
  }
}

IOS için: Projede ./ios/Runner/Info.plist dosyasına aşağıdaki eklemelerin yapılması gereklidir.

<key>CFBundleURLTypes</key>
<array>
  <dict>
    <key>CFBundleTypeRole</key>
    <string>Editor</string>
    <key>CFBundleURLSchemes</key>
    <array>
      <string>dfapi.<ekip_adı>.<uygulama_adı></string>
    </array>
  </dict>
</array>

Örnek şema -> dfapi.supplychain.wmstrong

Şema adı identity server daki callback url için kullanılacaktır.

Şema işlemleri tamamlandıktan sonra altyapı tarafından sağlanan client bilgileri ile konfigurasyonların oluşturulması gerekir. Bu işlem için AuthConfiguration dosyası kullanılır.

Örnek konfigurasyon dosyası:

 var demoIdentityServerConfig = AuthConfiguration(
  issuer: "https://demo.identityserver.io",            // -> sunucu adresi
  clientId: "interactive.public",                 // -> client id'si
  redirectUrl: "io.identityserver.demo:/oauthredirect",      // -> callback url (oluşturulan şema kullanılmalıdır.)
                                   //    Örnek: dfapi.supplychain.wmstong:/callback  
  scopes: ['openid', 'profile', 'email', 'offline_access', 'api'], // -> scope bilgileri
 );

Oluşturulan bu konfigürasyon dosyası, DfApiAuthRequest tipindeki bir request objesi ile DfApiApp widget' ına parametre olarak geçirilir.

Örnek:

 
 class App extends StatefulWidget {
 const App({Key key}) : super(key: key);

 @override
 _AppState createState() => _AppState();
}

class _AppState extends State<App> {
 var demoIdentityServerConfig = AuthConfiguration(
  issuer: "https://demo.identityserver.io",
  clientId: "interactive.public",
  redirectUrl: "io.identityserver.demo:/oauthredirect",
  scopes: ['openid', 'profile', 'email', 'offline_access', 'api'],
 );

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Welcome to Flutter',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   home: SafeArea(
    child: Container(
     child: DfApiApp(
      request: DfApiAuthRequest(
       child: Container(
         color: Colors.white,
         child: OutlinedButton(
          onPressed: () {
           DfApiApp.functions.logOut();
          },
          child: Text("Log Out"),
         )),
       configuration: demoIdentityServerConfig,
       loginWidget: LoginPage(),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}
 

DfApiAuthRequest nesnesinde, child ve configuration zorunlu alanlardır. child, kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yaptığı durumda render edilir. Bundan dolayı child ana uygulama widget' ı yada anasayfa gibi bir widget olabilir.

Uygulama agacı içerisinde, farklı yerlerde oturum açan kullanıcının bilgilerine veya kullanıcı ile ilişkili token' a ihtiyacınız olabilir. Bu durumda DfApiAppFunctions tipindeki yardımcı class kullanılabilir. Bu class' a DfApiApp içerisindeki functions alanı ile erişilir.

Örnek:

 var token = await DfApiApp.functions.getToken();
 //ya da
 token = DfApiApp.token;

Kullanıcı girişi esnasında çeşitli yerlerde gösterilen loading, login ve error widgetları özelleştirilmek istenirse eğer DfApiAuthRequest nesnesine parametre olarak verilebilir.

Örnek:

 
...

child: DfApiApp(
 request: DfApiAuthRequest(
  child: Container(
    color: Colors.white,
    child: OutlinedButton(
     onPressed: () {
      DfApiApp.functions.logOut();
     },
     child: Text("Log Out"),
    )),
  configuration: demoIdentityServerConfig,
  loginWidget: LoginPage(),
  loadingWidget: Text("Loading ...")
 ),
),

...