visitSetOrMapLiteral method Null safety

  1. @override
R? visitSetOrMapLiteral(
  1. SetOrMapLiteral node
)
override

Implementation

@override
R? visitSetOrMapLiteral(SetOrMapLiteral node) => visitNode(node);