visitPartOfDirective method Null safety

  1. @override
R? visitPartOfDirective(
  1. PartOfDirective node
)
override

Implementation

@override
R? visitPartOfDirective(PartOfDirective node) => visitNode(node);