storage_keys library Null safety

Properties

skAppKey String
read / write