midiOutSetVolume function Null safety winmm

int midiOutSetVolume(
  1. int hmo,
  2. int dwVolume
)

The midiOutSetVolume function sets the volume of a MIDI output device.

MMRESULT midiOutSetVolume(
  HMIDIOUT hmo,
  DWORD    dwVolume
);

Implementation

int midiOutSetVolume(int hmo, int dwVolume) => _midiOutSetVolume(hmo, dwVolume);