RegOpenKeyEx function Null safety advapi32

int RegOpenKeyEx(
 1. int hKey,
 2. Pointer<Utf16> lpSubKey,
 3. int ulOptions,
 4. int samDesired,
 5. Pointer<IntPtr> phkResult
)

Opens the specified registry key. Note that key names are not case sensitive.

LSTATUS RegOpenKeyExW(
 HKEY  hKey,
 LPCWSTR lpSubKey,
 DWORD  ulOptions,
 REGSAM samDesired,
 PHKEY  phkResult
);

Implementation

int RegOpenKeyEx(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, int ulOptions,
  int samDesired, Pointer<IntPtr> phkResult) {
 final _RegOpenKeyEx = _advapi32.lookupFunction<
   Int32 Function(IntPtr hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, Uint32 ulOptions,
     Uint32 samDesired, Pointer<IntPtr> phkResult),
   int Function(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, int ulOptions,
     int samDesired, Pointer<IntPtr> phkResult)>('RegOpenKeyExW');
 return _RegOpenKeyEx(hKey, lpSubKey, ulOptions, samDesired, phkResult);
}