RegOpenKey function Null safety advapi32

int RegOpenKey(
 1. int hKey,
 2. Pointer<Utf16> lpSubKey,
 3. Pointer<IntPtr> phkResult
)

Opens the specified registry key.

LSTATUS RegOpenKeyW(
 HKEY  hKey,
 LPCWSTR lpSubKey,
 PHKEY  phkResult);

Implementation

int RegOpenKey(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, Pointer<IntPtr> phkResult) {
 final _RegOpenKey = _advapi32.lookupFunction<
   Int32 Function(
     IntPtr hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, Pointer<IntPtr> phkResult),
   int Function(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey,
     Pointer<IntPtr> phkResult)>('RegOpenKeyW');
 return _RegOpenKey(hKey, lpSubKey, phkResult);
}