RegDeleteTree function Null safety advapi32

int RegDeleteTree(
 1. int hKey,
 2. Pointer<Utf16> lpSubKey
)

Deletes the subkeys and values of the specified key recursively.

LSTATUS RegDeleteTreeW(
 HKEY  hKey,
 LPCWSTR lpSubKey);

Implementation

int RegDeleteTree(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey) {
 final _RegDeleteTree = _advapi32.lookupFunction<
   Int32 Function(IntPtr hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey),
   int Function(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey)>('RegDeleteTreeW');
 return _RegDeleteTree(hKey, lpSubKey);
}