RegDeleteKeyEx function Null safety advapi32

int RegDeleteKeyEx(
 1. int hKey,
 2. Pointer<Utf16> lpSubKey,
 3. int samDesired,
 4. int Reserved
)

Deletes a subkey and its values from the specified platform-specific view of the registry. Note that key names are not case sensitive.

LSTATUS RegDeleteKeyExW(
 HKEY  hKey,
 LPCWSTR lpSubKey,
 REGSAM samDesired,
 DWORD  Reserved);

Implementation

int RegDeleteKeyEx(
  int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, int samDesired, int Reserved) {
 final _RegDeleteKeyEx = _advapi32.lookupFunction<
   Int32 Function(IntPtr hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, Uint32 samDesired,
     Uint32 Reserved),
   int Function(int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, int samDesired,
     int Reserved)>('RegDeleteKeyExW');
 return _RegDeleteKeyEx(hKey, lpSubKey, samDesired, Reserved);
}