RegCreateKey function advapi32

int RegCreateKey(
 1. int hKey,
 2. Pointer<Utf16> lpSubKey,
 3. Pointer<IntPtr> phkResult
)

Creates the specified registry key. If the key already exists in the registry, the function opens it.

LSTATUS RegCreateKeyW(
 HKEY  hKey,
 LPCWSTR lpSubKey,
 PHKEY  phkResult);

Implementation

int RegCreateKey(
    int hKey, Pointer<Utf16> lpSubKey, Pointer<IntPtr> phkResult) =>
  _RegCreateKey(hKey, lpSubKey, phkResult);