IDI_WINLOGO top-level property

Pointer<Utf16> IDI_WINLOGO
final

Windows logo icon.

Implementation

final IDI_WINLOGO = Pointer<Utf16>.fromAddress(32517);