encryptionKey property

String encryptionKey
read / write

encryptionKey Call encryption key

Implementation

String encryptionKey;