renderBufferVertex property Null safety

RenderBufferVertex renderBufferVertex

Implementation

RenderBufferVertex get renderBufferVertex => _renderBufferVertex;