program property Null safety

Program program

Implementation

gl.Program get program => _program;