snapkit library Null safety

Classes

SnapchatAuthStateListener
SnapchatSticker
SnapchatUser
Snapkit
StickerOffset
StickerRotation

Enums

RotationDirection
SnapchatMediaType