father/types/write library

Enums

WriteControl
write control