ServerKey constructor

ServerKey(
  1. {String serverKey}
)

Implementation

ServerKey({
  this.serverKey,
});