privateMoney property Null safety

PrivateMoney privateMoney
final

Implementation

final PrivateMoney privateMoney;