popToRouteName method

void popToRouteName (
  1. String name
)

Implementation

void popToRouteName(String name) {
  popUntil(ModalRoute.withName(name));
}