v2_tx_live_def library Null safety

Classes

AudioMusicParam
音乐和人声设置接口参数
V2TXLiveAudioFrame
V2TXLiveLogConfig
V2TXLiveMixStream
云端混流中每一路子画面的位置信息
V2TXLiveRenderView
V2TXLiveTranscodingConfig
云端混流(转码)配置
V2TXLiveVideoEncoderParam
V2TXLiveVideoFrame

Enums

V2TXLiveAudioQuality
声音音质。
V2TXLiveBufferType
视频数据包装格式。
V2TXLiveFillMode
视频画面填充模式。
V2TXLiveLogLevel
日志级别枚举值
V2TXLiveMirrorType
本地视频画面预览镜像类型。
V2TXLiveMixInputType
混流输入类型配置
V2TXLiveMode
支持协议
V2TXLivePixelFormat
视频帧的像素格式。
V2TXLiveRotation
视频画面顺时针旋转角度。
V2TXLiveVideoResolution
视频分辨率
V2TXLiveVideoResolutionMode
视频宽高比模式 note