addLast method Null safety

void addLast(
  1. Node value
)

Implementation

void addLast(Node value) => add(value);