YMap library

Typedefs

YAppKey = _YAppKey
YAppKey_Baidu = _YAppKey_Baidu
YAppKey_Gaode = _YAppKey_Gaode
YMapAPI = _YMapAPI
YMapController = _YMapController
YMapEnum_ClientType = _YMapEnum_ClientType
YMapLatLng = _YMapLatLng
YMapLocationResult = _YMapLocationResult
YMapNaviController = _YMapNaviController
YMapNaviView = _YMapNaviView
YMapRouteResult = _YMapRouteResult
YMapSDK = _YMapSDK
YMapView = _YMapView