toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() => {
   'id': id,
   'name': name,
   'option': option,
  };