ValidatorX typedef

ValidatorX = (String? Function(String?)?)

Implementation

typedef ValidatorX = String? Function(String?)?;