avSessionSetPreferredIOBufferDuration property Null safety

bool avSessionSetPreferredIOBufferDuration
final

Implementation

final bool avSessionSetPreferredIOBufferDuration;