avSessionSetPreferredIOBufferDuration property

bool avSessionSetPreferredIOBufferDuration
final

Implementation

final bool avSessionSetPreferredIOBufferDuration;