toJson method Null safety

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() => {
      "private_key": privateKey,
      "address": address,
    };