privateKey property Null safety

String? privateKey
final

Implementation

final String? privateKey;