hero_no_vars.var.gql library

Classes

GHeroNoVarsVars
GHeroNoVarsVarsBuilder