eggnstone_google_crashlytics library Null safety

Classes

GoogleCrashlyticsService
IGoogleCrashlyticsService

Typedefs

CrashReporterCallback(Map<String, dynamic> params) → dynamic