IterMapEntryXX<K, V> extension Null safety

on

Methods

groupByKey() Map<K, List<V>>
toMap() Map<K, V>