setAspectRatio static method

Future<void> setAspectRatio(
  1. String ratio
)

Change aspect ratio when a photo is taken

Implementation

static Future<void> setAspectRatio(String ratio) {
  return CameraInterface().setAspectRatio(ratio.toUpperCase());
}