types library Null safety

Typedefs

BodyMaskCallback = dynamic Function(BodyMask? result)
ImageCallback = dynamic Function(ImageResult result)
PoseCallback = dynamic Function(Pose? result)