BodyMaskCallback typedef Null safety

BodyMaskCallback = dynamic Function(BodyMask? result)

Implementation

typedef BodyMaskCallback = Function(BodyMask? result);