authInfoBytes property Null safety

  1. @TagNumber(2)
List<int> authInfoBytes

Implementation

@$pb.TagNumber(2)
$core.List<$core.int> get authInfoBytes => $_getN(1);
  1. @TagNumber(2)
void authInfoBytes=(List<int> v)

Implementation

@$pb.TagNumber(2)
set authInfoBytes($core.List<$core.int> v) { $_setBytes(1, v); }