keys.pb library Null safety

Classes

PrivKey
PubKey