tx.pb library Null safety

Classes

MsgVerifyInvariant
MsgVerifyInvariantResponse