setValue method Null safety

void setValue(
 1. String key,
 2. dynamic value
)

Implementation

void setValue(String key, dynamic value) {
 try {
  KeyChild keyChild = extractKeys(key);

  if (keyChild.subKey != null) {
   this._setObjectValue(keyChild.key, keyChild.subKey, value);
  } else if (value is Map<dynamic, dynamic>) {
   this._setValue(keyChild.key, YekongaForm(values: value));
  } else {
   this._setValue(keyChild.key, value);
  }
 } catch (e) {
  print(e);
 }
}