extractKeys method Null safety

KeyChild extractKeys(
 1. String key
)

Implementation

KeyChild extractKeys(String key) {
 if (key != null && key.contains('.')) {
  List<String> keys = key.split('.');
  String _key = keys.removeAt(0);
  String _subKey = keys.join('.');

  return KeyChild(_key, _subKey);
 }

 return KeyChild(key, null);
}