KeyChild constructor Null safety

KeyChild(
  1. String key,
  2. String subKey
)

Implementation

KeyChild(this.key, this.subKey);