name property

XmlName name

Return the name of the node.

Implementation

XmlName get name;