timeZone property

TimeZone timeZone
final

TimeZone

Implementation

final TimeZone timeZone;