tiengviet

Convert vietnamese sign to unsign easily.

Build Status GitHub Hits-of-Code

🇻🇳 Công cụ chuyển đổi Tiếng Việt có dấu sang không dấu.

Getting Started

import 'package:tiengviet/tiengviet.dart';

print(tiengviet('Xin chào việt nam')); // xin chao viet nam

Contributors

Vi Chi Thien
Vi Chi Thien

Libraries

tiengviet