body method Null safety

String body()

Implementation

String body();